Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

1. Innledning

Endret: 13.06.2003

Prosjektet ble etablert november 2002 etter initiativ fra Hemne kommune. I strategisk næringsplan var det bestemt at det skulle lages en egen plan for utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Hemne. Planen skulle ta utgangspunkt i eNorge og kalles eHemne. Målsettingen var tredelt:

  • Øke verdiskapingen i næringslivet
  • Bedre offentlig tjenesteyting
  • Øke nytteverdien av ny teknologi og delaktighet for Hemneværingene

Organisering av arbeidet

Det ble opprettet tre grupper:

  • Arbeidsgruppe med utpekte representanter fra næringsliv, privat og offentlig sektor
  • Referansegruppe, som er den eksisterende samfunnsgruppen i kommuneplanarbeidet
  • Styringsgruppe med utpekte representanter fra næringsliv og forvaltning

Prosjektansvarlig i kommunen har vært Oddvar Løfaldli, med støtte til prosjektledelse fra TISIP ved sivilingeniørene Bjørn Tore Larsen og Olav Skundberg. Planen legges frem for politisk behandling og prioritering av de foreslåtte tiltakene.

 

Arbeidsmetode
eNorge planen ble lansert i 2000 av regjeringen Stoltenberg. Den fokuserte på hvordan samfunnet ville påvirkes av teknologien og nedfelte en rekke tiltak som omfattet alle departement og blant annet samarbeidspartnerne NHO og LO. I Hemne er det gjennom dette planarbeidet gjennomført en lokal prosess med den sentrale eNorge planen som mal.

 

I arbeidet med eHemne har det vært en så bred medvirkning som mulig og en åpen prosess hvor alle innspill er ønsket velkommen. Nettstedet www.ehemne.no ble opprettet for å få spre informasjon om prosjektet og slik at folk flest kunne komme med tilbakemeldinger.
 
Finanisering
Prosjektet er finansiert av Hemne kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Erfaringene fra arbeidet skal også komme andre kommuner i Sør-Trøndelag til nytte.

 

Samarbeid med TISIP og Høgskolen i Sør-Trøndelag
Det ble inngått avtale med TISIP om samarbeid i prosjektet. TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Stiftelsen samarbeider med Avdeling for informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.