Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

2.2 Offentlig sektor

Endret: 13.06.2003

A. Hemne kommune

Administrativt it-nettverk
Et av kommunens mål er å åpne for desentralisert beslutningsstruktur, da dette på sikt gir lavest administrative kostnader og raskest saksbehandling. Kommunen har et stort mangfold av IT-fagsystem. De største barrierene for en mer effektiv bruk av IT er mangel på integrasjon mellom de ulike applikasjonene og høye kostnader ved innføring og bruk av ny teknologi, selv om dette vil gi innsparing på sikt.

Hemne SkoleNett
Det er etablert et felles datanett for grunnskolene; Hemne SkoleNett. Løsningen er basert på terminalserver og klienter. Skolenettet er tilknyttet Internett via kommunen som har bredbåndstilknytning (6 Mbit/s). Terminalløsningen fungerer utmerket til tekstbehandling, regneark og andre enkle oppgaver, men dagens båndbredde ut til grendeskolene (ISDN 128 kbit/s) begrenser antall samtidig brukere på Vinjeøra og Svanem til 4 – 6 maskiner pr. sted.

Datasikkerhet
Hemne kommunes it-nettverk er basert på 2 nivåer av brannmurer. Den indre brannmuren kontrollerer nettverkets ulike soner; intern sone og sikker sone, mens den ytre brannmuren kontrollerer alle øvrige eksterne forbindelser. Løsningen tilfredstiller kravene for delt løsning mellom nettverkets interne sone og segmentet (sikret sone) som har ansvaret for sosial, barnevern, helsestasjon, pp-tjeneste og pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

Nettsteder
Hemne kommune etablerte sitt nettsted www.hemne.kommune.no 31.08.2001. Hjemmesiden ble etablert som et resultat av et samarbeid med 5 andre kommuner; Agdenes, Snillfjord, Orkdal, Meldal og Skaun. I prosjektet ble det etablert en portal www.orkdalsregionen.no, samt hjemmesider for kommunene.
 
www.hemne.kommune.no ble vurdert av Statskonsult, Vestlandsforskning og norge.no 8. april 2003, der kvalitetskriteriene for offentlige webtjenester for 2002 ble lagt til grunn og fikk 4 stjerner (av seks mulige). På områder som aktualitet, brukervennlighet og åpenhet fikk nettstedet svært god karakter. På området teknisk tilgjengelighet, fikk nettstedet middels karakter.

Hemne kommune skal i løpet 2003 flytte sitt nettsted over på ny plattform og har i den forbindelse inngått en pilotavtale med Waade Information System AS om samarbeid om
utvikling av WisWeb.

B. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Hemne videregående skole og tannhelsetjenesten ved helsesenteret er de fylkeskommunale virksomhetene i kommunen.

Hemne videregående skole har bredbåndstilknytning mot Internett og videokonferanseutstyr. IKT i undervisningen har vært et tema i flere år, uten at det har vært et kollektivt fokus på området. Skolen har lenge sett nytten av å utvikle denne siden bedre. Skolen som helhet har jobbet med både generell IKT-opplæring for elever og lærere de siste årene. I tillegg har enkeltlærere tatt etter- og videreutdanning i bruk av IKT i enkeltfag.

Hemne videregående skole er i ferd med å ta i bruk en ny plattform; Fronter, som gir skolen anledning til å effektivisere og forbedre sin e-postløsning, differensiering i ndervisning, kommunikasjon mellom skole og elever/foreldre/næringslivet, skolens web-løsninger og informasjonsstyring, økt kompetanse blant elever og ansatte, og portaler mot Internett.

C. Statlige kontor i Hemne

Statens lokale tjenester i Hemne er politi, arbeidskontor, ligningskontor og trygdekontor.

De statlige kontorene i Hemne har sine egne interne nettverk som er tilknyttet etatens sentrale løsninger. Det er lite eller ingen utveksling av data mellom de ulike statlige etaters løsninger. Staten har i de senere år utviklet gode Internettbaserte løsninger for brukerne. Levering av forenklet selvangivelse er et eksempel.

Eksempler på opplysninger som kan innrapporteres elektronisk er bl.a. merverdioppgaver til fylkesskattekontoret og samtlige ligningsoppgaver. Kontorene bruker pr. dato ingen spesielle løsninger for elektronisk innkjøp.