Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

3.1 Utbygging av bredbånds infrastruktur

Endret: 27.05.2003

A. Utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

I en utbygging til Vinjeøra og Hellandsjøen vil stamnettet bli et radiobasert 55 Mbit/s samband som pr. dato er oppgraderbar til 255 Mbit/s. For Vinjeøra og Svanem skole vil det være aktuelt med 2 Mbit/s radioforbindelse fra HemneNett AS. Ved behov vil det kunne settes opp en radioenhet som gir 8 Mbit/s datakapasitet til skolene.

 

Vinjeøra
HemneNett bygger i disse dagene ut en basestasjon på Dalumsfjellet. Fra denne stasjonen er det utredet følgende mulighet for Vinjeøra:
· Første hopp fra Dalumsfjellet til mast i Sødalen 55 Mbits
· Andre hopp fra Sødalsmasten til Geilhaugen på Vinjeøra 12 Mbits OFDM

 

Hellandsjøen
Her kan en også bygge videre fra Dalumsfjellet via Sollikammen og dekke deler av Hellandsjøen. Her er det også til vurdering en ny teknologi som blir vurdert opp mot radio, dette er bruk av VLAN i fibernettet til BaneTele og uttak på Hellandsjøen for videre distribusjon via Radio til sluttkundene.

 

Kostnader og tidsplan
En foreløpig kalkyle basert på tilbud fra Nera viser en samlet kostnadskalkyle på kr. 1.385.000,- for utbygging av Vinjeøra og Hellandsjøen. Denne utbyggingen kan gjennomføres med et samlet offentlig tilskudd på om lag kr. 400.000,-, med om lag halvparten til hvert av områdene. Tilskuddet er nødvendig fordi kundegrunnlaget (muligheten for inntjening) er for liten i forhold til utbyggingskostnadene. Hellandsjøen bør bygges ut i 2003 og Vinjeøra i 2004.

 

B. Lage retningslinjer for legging av trekkrør ved all utbygging

Pådriver: Oddbjørn Berg, teknisk sjef Hemne kommune

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Når noen graver i bakken skal man samtidig gjøre klart for bredbånd i området. Det bør være et prinsipp at det legges ekstra rørkapasitet i fremføringsveien (for eksempel rør til trekking av fiberkabel) - enten til bruk for kommunen selv eller for salg til andre aktører.

 

Det er viktig at kommunen i større grad engasjerer seg i koordinert planlegging og utbygging av fremføringsveier for å sikre lokalsamfunnets interesser. Dette gjelder uavhengig av hvordan organiseringen av selve utbyggingen skjer; i regi av markedet, av kommunen selv eller i form av et samarbeid mellom næringsliv og kommune. Kommunen bør ta en aktiv koordinerende rolle av prosessen med å gi tillatelse for utbygging av fremføringsveier, men det trengs retningslinjer for oppfølging og finansiering av ekstrakostnad.

 

Kostnadene ved legging av trekkrør vil bli knyttet til den enkelte utbyggingsprosjekt. Retningslinjene skal være utarbeidet i løpet av 2003.

 

C.Utbygging av bredbånd i hele kommunen

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

 

Det er fortsatt tettsteder i Hemne som er uten tilbud om bredbåndstilkopling, for eksempel Heim og Gjengstø, og det er også spredt bosetting som står uten tilbud. Det vil bli utarbeidet en plan for hvordan man kan gi et bredbåndstilbud til alle som etterspør det, og hva som kreves av offentlig tilskudd for utbygging av infrastruktur. Planen skal være ferdig i løpet av 2003.