Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

3.3 Offentlig sektor

Endret: 28.05.2003

A. Gjøre blanketter og søknadsskjema tilgjengelig elektronisk

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune

Blankettene kan gjøres tilgjengelig på to måter: de kan lastes ned og skrives ut for utfylling. De kan også fylles ut direkte på web og sendes inn elektronisk.
Fordeler med elektroniske blanketter:

  • Bedre tilgjengelighet: gjøre blankettene tilgjengelig via kommunens interne nettverk (Intranett) og/eller gjøre de tilgjengelig for publikum på Internett.
  • Enklere vedlikehold: Alle brukere har til enhver tid nyeste og oppdaterte utgaver av blankettene på sine arbeidsstasjoner.
  • Raskere utfylling: brukerne slipper å fylle ut data som allerede foreligger, idet faste opplysninger som navn, avdeling, koststed, adressefelt osv., kan hentes fra allerede eksisterende databaser. Dette reduserer både tidsbruken og mulige feilkilder knyttet til blankettutfyllingen.
  • Mindre feil: "Intelligens" kan bygges inn i blankettene, som bistår brukerne gjennom kalkulasjon, kontroller og veiledning. Resultatet er igjen kortere utfyllingstid og færre feil.
  • Ingen "gamle" utgaver: kjøp av trykte blanketter kan begrenses til et minimum og man unngår å måtte kaste foreldete utgaver.

Kostnadene ved å innføre elektroniske blanketter og søknadsskjema ligger innbakt i den kommunale tjenesteytingen. Arbeidet er allerede startet og nye skjema blir lagt ut fortløpende.

 

B. Innføre system for elektronisk saksbehandling (elektronisk arkiv)

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune

 

Elektronisk saksbehandling betyr at dokumenter og arkivinformasjon er elektronsikk tilgjengelig og at man kan lese fortløpende informasjon om status på en saksbehandling.

 

Hemne kommunes hjemmeside er pr. dato ikke integrert med kommunens fagapplikasjoner, dette medfører at all informasjon må legges ut manuelt (ingen automatikk). For å få ett mest mulig oppdatert nettsted er det viktig at ting ”flyter” av seg selv. Dette kan gjøres ved å innføre et Intranett m/integrasjon mot fagsystemer, der alle opplysninger vedlikeholdes. Etablering av Intranett er også definert som en hovedaktivitet i sluttrapport administrativ organisasjonsutvikling av 4. april 2003. Opplysninger som skal ut på den offentlige nettsiden vil speiles (kopieres) ut automatisk.
 
For å få lagt ut mest mulig opplysninger er det også viktig å ta i bruk skanning av innkommende dokumenter. En videreutvikling er å kunne tilby elektroniske tjenester som tilbyr brukerne å legge inn og hente informasjon tilrettelagt ut fra personlige kriterier. Tjenesten må være knyttet til interne it-systemer, dvs. data som brukeren legger inn overføres til fagsystemet, mens data som brukeren etterspør hentes ut fra fagsystemet

 

Kostnadene ved å innføre elektroniske saksbehandling ligger innbakt i den kommunale tjenesteytingen. Tiltaket startes opp i 2004.

 

C. Gjøre offentlig servicekontor tilgjengelig på Internett

Pådriver: Torger Aarvaag, assisterende rådmann Hemne kommune

 

Offentlige servicekontorer er førstelinjetjenester som gir informasjon og utfører saksbehandling både for kommunale og statlige etater. Kontorene vil være bemannet med saksbehandlere som utfører tjenester for de etatene som ligger under det offentlige servicekontoret.

 

Hemne kommune har fattet vedtak om at det skal opprettes et offentlig servicekontor med deltakelse av statlige etater. I sluttrapport administrativ organisasjonsutvikling av 4. april 2003 er etablering av offentlig servicekontor definert som et eget prosjekt.

 

Man tar sikte på at det offentlige servicekontoret er tilgjengelig på Internett i løpet av 2004.

 

D. Etablere prosjekt for interkommunal tjenesteyting

Pådriver: Torger Aarvaag, assisterende rådmann Hemne kommune

 

Det må legges til rette for å få flere og bedre tjenester for hver krone. Dette kan oppnås gjennom å utnytte kapasitet og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Formålet er å samordne kommunal innsats på flere sektorer og hvor IKT brukes som basis.

 

Det har vært uformelle kontakter mot flere nabokommuner. Arbeidet foreslås organisert i et prosjekt som skal utrede saken, og Hemne vil ta initiativ mot de andre aktuelle kommunene. Prosjektet skal være etablert i løpet av 2004.

 

E. Bruk av IKT i lokalpolitikken

Pådriver: Arnt Joar Moen, konsulent Hemne kommune

 

Hemne kommunes hjemmeside inneholder nyttig informasjon til bruk i politisk arbeid. Det skal være mulig for publikum å følge politisk saksbehandling og kunne gi direkte tilbakemelding til de folkevalgte. Politisk arbeid skal ta i bruk elektronisk saksbehandling i større grad, og de folkevalgte skal få nødvendig opplæring i bruk og rutiner.

 

Organisering av dette tiltaket skal være påbegynt i 2003.