Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Offentlig sektor

Endret: 17.11.2003

Staten og kommunene / fylkene

Staten ved storting og regjering har det overordnede ansvar for kommunenes og fylkenes virksomhet. Stortinget delegerer ved lovvedtak ansvar og myndighet til fylkene og kommunene innenfor viktige velferdspolitiske områder. Styring skjer, foruten gjennom lovgiving, gjennom stortingets bevilgninger i statsbudsjettet hvert år. I prinsippet kan kommunene og fylkene stelle med hva de vil ut over de lovpålagte oppgavene. Økonomien setter her viktige begrensninger.

Statens tjenesteproduksjon

Staten har også direkte ansvar for viktige tjenester. Spesialisthelsetjenesten er et av disse områdene. Den består av sykehus, psykiatritjeneste og legespesialister utenfor sykehus. Denne tjenesten er organisert i såkalte helseforetak. Vi tilhører helseforetak Midt-Norge som består av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

Staten har også ansvar for høgskoler og universiteter.

 

Statens lokale tjenester er politi, arbeidskontor, ligningskontor og trygdekontor.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er populært kalt ”statens forlengede arm” i fylkene. I Sør-Trøndelag holder han til i Statens Hus i Trondheim. Hovedoppgavene er veiledning, tilsyn og kontroll med kommunenes og fylkenes virksomhet. Her kan vi særlig nevne saker innenfor helse, barnevern, sosial, landbruk, miljø og beredskap. Fylkesmannen har også en viktig funksjon ved å formidle statens offisielle politikk gjennom informasjon og råd til kommunene. Andre veien er fylkesmannen en viktig informasjonskilde for departement og regjering om hvordan situasjonen er innenfor deres fylke.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen må ikke forveksles med fylkesmannen. Fylkeskommunen er underlagt samme lov som kommunene og styres på sammen måte gjennom et politisk valgt nivå (fylkesting og fylkesutvalg) med en fylkesordfører i spissen. Administrasjonen ledes av en fylkesrådmann. Fylkeskommunen er ikke overordnet kommunene, men har ansvar for oppgaver som må løses i større regioner. Av dette kan nevnes vei / samferdsel, videregående skoler, tannhelsetjeneste og fylkesplan. Innenfor fylkesplan har fylkeskommunen et samordnende ansvar ovenfor kommunene. Hos oss kjenner vi best til Hemne videregående skole og tannhelsetjenesten ved Helsesenteret som fylkeskommunale virksomheter.

Kommunen

Kommunene er kanskje den viktigste velferdsprodusent her i landet. De har ansvar for grunnskole / SFO, barnehager, eldreomsorg, kommunal psykiatri, helsetjeneste, kultur, skattinnkreving, arbeidsgiverkontroll, vei, vann, kloakk brann og beredskap. I tillegg er kommunen en viktig aktør i utvikling av lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Kommunene styres på samme måte som fylkeskommunen av et politisk nivå (kommunestyre og formannskap) med en ordfører i spissen. Administrasjonen ledes av en rådmann.

 

Kommunestyre og formannskap er lovpålagte politiske organer. For øvrig oppretter kommunestyret det antall politiske organer som det anser som hensiktsmessig.

 

Kommunestyret har det overordnede politiske ansvar og delegerer myndighet til de øvrige utvalgene.

 

Formannskapet i Hemne har en samordnende funksjon i forhold til de øvrige utvalgene og behandler de fleste saker før de sendes videre til kommunestyret. Formannskapets rolle er sentral da det er finansutvalg, planutvalg og administrasjonsutvalg. I tillegg har formannskapet i Hemne ansvar for kultur og næringssaker.

 

Kommunestyret i Hemne har i tillegg oprettet to hovedutvalg for politiske saker; utvalg for livsløp og utvalg for teknisk, miljø og landbruk.

 

Livsløputvalget har ansvar for: skoler, SFO, barnehager, pp- tjeneste, lege, helsestasjon, omsorg, barnevern og sosialtjenester.

 

Teknisk, miljø og landbruk har ansvar for: Vei, vann, kloakk, byggesak, vedlikehold bygg og anlegg, miljø, jordbruk og skogbruk.