Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Organisering og oppgaveløsning

Endret: 14.03.2003

Administrativt it-nettverk

Hovedtyngden av installasjonen befinner seg på kommunehuset. Alle servere, sentrale programsystemer og data er lagret her. Et av kommunes mål er å åpne for desentralisert beslutningsstruktur, da dette på sikt gir lavest administrative kostnader og raskest saksbehandling.

Enheter som er knyttet sammen via fiberkabel:

 • Kommunehuset (rådmannskontor, oppvekstkontor, kommunekasse, sosialkontor, kultur og næring) – 9 servere og 40 klienter
 • Lidalbygget (teknisk, landbruk, miljø) – 16 klienter
 • Sagatun (hovedbibliotek Kyrksæterøra) – 6 klienter
 • Sodin (adm. Sodin skole, vaktmester og renholdsleder, pp-tjeneste, daglig leder SFO) – 13 klienter
 • Hemne helsesenter (pleie og omsorg, helsestasjon, vaktmester) – 20 klienter

Enheter som kjører terminalserver via oppringt ISDN:

 • Vinjeøra skole (rektor), Hemne bibliotek (Vinje filial) – 2 klienter
 • Svanem/Stamnesdalen skole (rektor/daglig leder SFO) – 1 klient
 • Bakkely barnehage (styrer) – 1 klient
 • Grøtnes barnehage (styrer) – 1 klient
 • Vinje barnehage (styrer) – 1 klient
 • Stamnesdalen barnehage (styrer) – 1 klient
 • Hjemmekontor it-konsulent – 1 klient
 • Hjemmekontor økonomikonsulent – 1 klient

Enheter som ikke er koblet til kommunens it-nettverk:

 • Vinjeøra SFO
 • Hemnehallen
 • Kulturskolen Vorphaugen
 • Legetjenesten (ansvar for egen drift og kommunale oppgaver). ServicePartner har service/driftsansvar for it-løsningen. Det er ingen kommunikasjon med kommunens systemer. Kontoret kobles opp mot Midt Norsk helsenett i løpet av nærmeste framtid, dette fører til bedre kommunikasjon mellom 1. og 2.linje - tjenesten. I dag foregår denne kommunikasjonen med helseforetakene via modem. Det eneste som foregår av utveksling er laboratoriesvar. Med ny løsning via Midt-Norsk Helsenett kan en få overført epikriser og røntgenbeskrivelser.
 • Uteavdeling Teknisk

Hemne SkoleNett

I Hemne kommune er det en sentral 1-10 skole, (Sodin skole, ca 540 elever) og to mindre 1-7 skoler (Vinjeøra og Svanem, hver ca 50 elever).

Antall elever pr. maskin (terminal) i grunnskolen:

Sodin:

37 elevmaskiner

545 elever

14,7 elever/maskin

Vinjeøra:

20 elevmaskiner

51 elever

2,6 elever/maskin

Svanem:

16 elevmaskiner

44 elever

3,2 elever/maskin

Lærerne tilgang på lærernes arbeidsrom:

Sodin:

9 maskiner

Vinjeøra:

3 maskiner

Svanem:

2 maskiner

Det er etablert et felles datanett for grunnskolene; Hemne SkoleNett. Løsningen er basert på terminalserver og klienter. Serveren er lokalisert på den største skolen; Sodin. De to andre skolene; Vinjeøra og Svanem, er i dag tilknyttet skolenettet via ISDN (128 kbit/s). Skolenettet er tilknyttet Internett via kommunen som har bredbåndstilknytning (6 Mbit/s). Terminalløsningen fungerer utmerket til tekstbehandling, regneark og andre enkle oppgaver, men dagens båndbredde begrenser antall samtidig brukere på Vinjeøra og Svanem til 4 – 6 maskiner pr. sted. Løsningen gir liten/ingen mulighet for grafikk og lyd. Terminalene (klientene) behøver ca 20 kbit/s hver.

Vi ønsker å ta i bruk de mulighetene som IKT gir i undervisning og læring. Dette skal vi gjøre ved bl.a. å innføre en fremtidsrettet og moderne læringsplattform for grunnskolene i Hemne. I februar 2003 valgte vi å ta i bruk verktøy for gruppevare over Internett; Classfronter (http://www.fronter.info). Dette vil gi alle brukere tilgang til e-post, kalender, adressebøker, oppslagstavler, diskusjonsforum og chat. Siden løsningen er Internett-basert vil denne også være tilgjengelig hjemmefra for både lærere og elever, forutsatt at disse har internettforbindelse.

Kart

Hemne kommune er i samtaler med Hemne Kraftlag BA om et eventuelt samarbeid på kart.

Psykiatrisamarbeid via bredbånd

Hemne kommune gjennomfører sammen med Regionalt helse- og sosialutvalg ved regionalt lederteam (Sør-Trøndelag fylkeskommune), i disse dager et samarbeidsprosjekt; ”Psykiatrisamarbeid via bredbånd”. Prosjektet har fått støtte fra HØYKOM og ønsker å prøve ut på hvilken måte telemedisin basert på Midt-Norsk Helsenetts bredbåndsnett kan benyttes som hjelpemiddel i distriktspsykiatrisk arbeid.

Det skal settes opp videokonferanseutstyr ved Psykiatrisk poliklinikk, Orkdal og Hemne helsesenter. Følgende tiltak er planlagt:

 1. Undervisning fra prosjektleder/psykolog og andre ansatte ved psykiatrisk poliklinikk tilprimærlegene i Hemne kommune.
 2. Videobasert tverrfaglig veiledningsgruppe.
 3. ”Faglig forum”.
 4. Oppfølgingssamtaler med pasienter.

Datasikkerhet

Hemne kommunes it-nettverk er basert på 2 nivåer av brannmurer. Den indre brannmuren kontrollerer nettverkets ulike soner; intern sone og sikker sone, mens den ytre brannmuren kontrollerer alle øvrige eksterne forbindelser.

Løsningen tilfredstiller kravene for delt løsning mellom nettverkets interne sone og segmentet (sikret sone) som har ansvaret for sosial, barnevern, helsestasjon, pp-tjeneste og pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

I 2. halvår 1999 gjennomførte Hemne kommune et stort prosjekt, der man hadde en total gjennomgang av både den tekniske løsningen, organiseringen og alle rutiner i bruk av IT, dette som en del av en prosess for å kunne få konsesjon fra Datatilsynet, til å kunne lagre ulike typer av personregistre elektronisk. På bakgrunn av dette prosjektet fikk Hemne kommune desember 1999 konsesjon for sine sensitive personregistre.

I forbindelse med ny personregisterlov gikk fristen for å søke ny konsesjon, eller sende melding, ut pr. 1. januar 2003. Dette ble gjort i desember 2002.

IT-fagsystem innenfor ulike områder/fagfelt:

Informasjon
Behandlingsansvar/brukere
IT-system (leverandør)
Lønn og personal
Lønn – kommunekassen
Personal - rådmannskontoret
NLP Web (online IBM)
*Utveksler data med Notus TurnusPlan
Journal/arkiv, saksbehandling/dok.prod., møte/utvalgsbehandling, ansettelsessak, byggesak, e-post integrasjon
Hemne kommune
*Alle tilknyttet kommunens it-nettverk har tilgang.
Kontor 2000 (IBM)
Gruppevareverktøy – e-post/ kalender/huskeliste/adresseregister
Hemne kommune
*Alle tilknyttet kommunens it-nettverk har tilgang.
Lotus Notes (IBM)
*Integrert mot Netwise og Kontor 2000
Fraværsystem på telefon
Hemne kommune
*Alle tilknyttet kommunens it-nettverk har tilgang.
Netwise Contact Managment (Netwise AB)
*Integrert mot Lotus Notes
Kommunenes personalsystem (elektronisk bibliotek)
Hemne kommune
*Alle tilknyttet kommunens it-nettverk har tilgang.
KF KPS (Kommuneforlaget AS)
Statens personalhåndbok (elektronisk bibliotek)
Rådmannskontoret
Oppvekst
Gyldendal Rettsdata
Grunnskoler – administrering av elever/foresatte
Oppvekst – rektor på den enkelte skole
WIS Skole (WIS AS)
PP-Tjenesten
PP-Tjenesten
PPI (Hiadata AS)
Biblioteksystem
Kultur – bibliotektjenesten
MicroMarc (Bibliotekenes IT-senter AS)
Innfordringssystem for skatt og avgifter
Kommunekassen
Innfordring 2000 (IBM)
Skatteregnskap  (eiend.reg., folkereg., arb.giver/ arb.takerreg.)
Kommunekassen
Online (IBM)
Informasjon om enheter registrert i enhetsregisteret (elektronisk bibliotek)
Kommunekassen
Brønnøysundkatalogen (Infomediahuset AS)
Regnskap, fakturering, økonomiplan/budsjett, lånereskontro
Kommunekassen
Økonomikonsulent
*Alle med budsjettansvar og som er tilknyttet kommunens it-nettverk har tilgang.
Agresso (IBM)
Turnus
Pleie og Omsorg
Kommunekassen
Notus TurnusPlan (Notus Systemer AS)
*Utveksler data med NLP
Sykehjem / Hjemmesykepleie / Psykiatri / Ergoterapi / Fysioterapi
*Kun tatt i bruk i administrasjon
Pleie og Omsorg
Gerica (Respons as)
Medisinsk informasjon (elektronisk bibliotek)
Pleie og Omsorg
Norsk Elektronisk Legehåndbok.
Helsestasjon
Helsestasjon
WinMed Helsestasjon (Profdoc Norge AS)
Journalsystem for legekontor
Legetjenesten
*Selvstendige næringsdrivende, ansvar for egen drift. Ikke tilkoblet kommunens it-nettverk.
WinMed Allmen (Profdoc Norge AS)
Barnevern
Sosialkontoret
BvPro (Hiadata AS)
Sosial omsorg
Sosialkontoret
Socio (Respons as)
Bostøtte
Sosialkontoret
Bostøtte (online Husbanken)
Kommunale eiendomsavgifter
Teknisk, Landbruk, Miljø
PA-KIS (ProAktiv AS)
Register for Grunn, Adresser og Bygg (GAB)
 
Teknisk, Landbruk, Miljø
GAB (online)
Utleieregister kommunale boliger
Teknisk, Landbruk, Miljø
Kommunale boliger – DataEase (WIS AS)
Miljøstatus for gårdsbruk (elektronisk bibliotek)
Teknisk, Landbruk, Miljø
MILSTAT
Landbruksopplysninger (elektronisk bibliotek)
Teknisk, Landbruk, Miljø
Infosys
Saksbehandlingssystem (landbruk/skog)
Teknisk, Landbruk, Miljø
Ajour
Økonomisk planleggingsprogram (landbruk/skog)
Teknisk, Landbruk, Miljø
Norkap
Informasjonssystem for vann- og avløpsledninger
Teknisk, Landbruk, Miljø
Gemini VA Mivareg (Powel Gemini AS)
3D-funksjon og masseberegning
Teknisk, Landbruk, Miljø
Gemini Terreng (Powel Gemini AS)
Beregning av GPS-vektorer
Teknisk, Landbruk, Miljø
Nett - GPS (Powel Gemini AS)
Beregning av oppmålingsarbeider og produksjon av målebrev
Teknisk, Landbruk, Miljø
Oppmåling (Powel Gemini AS)
Målebrevsregister
Teknisk, Landbruk, Miljø
Certreg (Powel Gemini AS)
Prossesering av vektordata
Teknisk, Landbruk, Miljø
Ski-pro (Leica)
Digitalisering av eiendommer DEK
Teknisk, Landbruk, Miljø
Fysak (Statens Kartverk)
Bergningsprogram for transformasjon mellom forskjellige datumssystemer
Teknisk, Landbruk, Miljø
Wsktrans (Statens Kartverk)
Forvaltning av eiendommer
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS Eiendom(Norconsult informasjonssystemer)
Reguleringsplanverktøy m.m.
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS Gis (Norconsult informasjonssystemer)
Informasjonsverktøy for kart og geodata for flerbrukere
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS Innsyn (Norconsult informasjonssystemer)
Reparasjon av databaser (brukes lite)
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS Service (Norconsult informasjonssystemer)
Konvertering av data
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS IO (Norconsult informasjonssystemer)
Digitalisering av kart
Teknisk, Landbruk, Miljø
PS Dig (Norconsult informasjonssystemer)
Framtidig bruk av programvare fra Norconsult
Teknisk, Landbruk, Miljø
WinMap 4.  dvs. -  Geo Media for plan, oppmåling (forvaltning av eiendommer) og innsyn.
*Vil erstatte PS-plattformen
Overvåkning av VA-anlegg
Teknisk, Landbruk, Miljø
Ea driftssentral (Ingeniør Paul Jørgensen as)
Tegneprogram
Teknisk, Landbruk, Miljø
AutoCAD LT

Utfordringer

Som ovenstående tabell viser har kommunen et stort mangfold av IT-fagsystem. De største barrierene for en mer effektiv bruk av IT, er mangel på integrasjon mellom de ulike applikasjonene og høye kostnader ved innføring og bruk av ny teknologi. Videre er det viktig å satse på utdanning/opplæring av ansatte i bruk av it.

Ta i bruk de mulighetene som IKT gir i undervisning og læring. Dette skal vi gjøre ved bl.a. å innføre en fremtidsrettet og moderne læringsplattform for grunnskolene i Hemne.

Etablere bredbåndsløsning til Vinjeøra skole og Svanem/Stamnesdalen skole, slik at alle har like muligheter for kompetanse i og tilgang til skolenettets løsninger. Dette vil også åpne for nye samarbeids-, arbeids- og læringsformer i skolenettet og mot andre.

Hemne Legesenter / framtiden

 • Hemne legesenter bør ha elektronisk overføring av epikriser og røntgensvar.
 • Legesenterets leger ser i dag for seg at de i framtida kan drive ” booking ” elektronisk til 2.linje – tjenesten. Det vil si at pasientene i Hemne kan få timeavtaler for undersøkelser ved sykehusene når de sitter på legens kontor . Dette skjer via Midt–Norsk Helsenett.
 • Kontoret ønsker ikke å ta i bruk SMS eller e-post som kommunikasjonsmåte i forhold til pasientene.
 • Elektroniske resepter til apotek, i dag går dette på faks.
 • Videokonferanser med 2.linjetjenesten.
 • Kommunen bør opprette kommunikasjon mellom pleie og omsorgstjenestens fagsystem / Gerica og legetjenesten. Dette skal brukes både når det gjelder journalføring og oppfølging av prøvesvar, epikriser og medisinering på felles pasienter som er både på sykehjem og i åpen omsorg.
 • Hemne kommune bør tilstrebe at kommunikasjon med 2.linjetjenesten fungerer elektronisk slik at befolkningen er sikret et optimalt tilbud.
 • Kommunelege 1 bør ha tilgang til kommunens saksbehandlersystem

Pleie og omsorgsavdelingen / framtiden

 • Fagsystemet må taes i bruk i alle ledd (dette inkluderer medisinkort, hjelpemiddellager, journaler , kardex og ukeplaner)
 • Kvalitetssikringssystemet tilgjengelig for ansatte pleie og omsorg elektronisk / Web basert.
 • Kommunikasjon med 2.linjetjenesten når det gjelder de opplysninger som pleie og omsorgstjenesten må ha når det gjelder epikriser og medisinering.
 • SMS meldinger etter ekstrahjelper.
 • Lagerstyring – kommunikasjon med kvalitetssikringssystem / fagsystem , dette kan spesielt gjelde med forbruksmateriell og kjøkken.
 • Kommunikasjon med apotek (medisinbestilling) og institusjonen.
 • Intern kommunikasjon som bestilling av mat fra kjøkkenet fra hele pleie og omsorgsavdelingen.
 • Mulighet for saksbehandling / kommunikasjon for ledere fra eget hjem .