Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Geodata

Endret: 17.11.2003

I forbindelse med det igangsatte Geovekstprosjekt dvs. kartprosjekt som startet våren 2001 og som ventes ferdigstilt år 2003 / 2004, vil kommunen bli ansvarlig for vedlikehold av store mengder geografiske data i en database. Dette gjelder alle bygg, eiendommer, veier, reg.planer, arealis med mer. Dette skal brukes til allmennyttige formål.

 

I tillegg kan egenskaper knyttet mot geografisk stedfesting brukes innenfor flere bruksområder, eks komm.avgifter, brann og feiervesen, etc. Dette beror på interessen i kommunen, hvordan en vil utnytte dette.

 

Hva er Geovekst?

GeoVEKST-L er et samarbeid mellom:

 • Vegvesenet
 • Trønderenergi / Hemne Kraftlag
 • Hemne kommune
 • Statens kartverk
 • Telenor
 • Landbruk (fylke)

Mellom ovenforstående samarbeidspartnere vil en etter hvert ha fri dataflyt.

 

Hvilke data?

 • GAB          - Grunneiendom, adresser og bygninger
 • FKB-data   - Felles kartdatabaser (vei, bygg, høyder, vann med mer)
 • DEK          - Digitalt eiendomskartverk
 • DMK         - Digitalt markslag
 • Regplaner
 • Arealis

Hva er Arealis?

Arealisopplysninger:

 • Befolkningsdata - demografi på grunnkretsnivå
 • Beredskap         - fareområde for kvikkleireskred
 • Kulturminner     - fredede bygninger, Sefrak
 • Kyst/fiskeri        - farleder, lakseplasser, skjellsand, oppdrett (HASUT)
 • Landbruk          - verneskog, jordsmonn
 • Landskap          - inngrepsfrie naturområder, kulturlandskap
 • Natur               - jordarter, nedbørsfelt, verna vassdrag, grus/pukk
 • "Andre data"     - ulykkespunkt, de 10 siste år, riks- og fylkesveger
 • Plan                 - 100m-belte i strandsonen

Målsetting med Geodataarbeid:

 • Å etablere og oppdatere et tilfang av geografiske data som kan benyttes av mange brukere.
 • Partene oppnår høyere produktivitet ved dataetablering og forvaltning.
 • Tematisk oppbygde baser på nasjonale system-uavhengige standarder.

Hemne kommune vil ut ifra dette kartprosjekt, som en hel digitalisert kommune ha muligheter for å utnytte dette til andre formål en kun kartinformasjon. En nevner i denne forbindelse: kommuneplanarbeide, miljøplan for landbruk, bebyggelsesplaner etc.

Vedlikehold og ajourføring av kommuneplanarbeidet må utføres i egen regi.

 

Men kommunen må ha kompetanse, utstyr og ressurser til dette arbeid.