eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Næringsliv

Tradisjonelt har både industri og landbruk stått sterkt i Hemne. Dette gjelder fortsatt selv om begge næringsgreiner har en forholdsmessig tilbakegang.

 

I dag har vi følgende fordeling mellom hovednæringene (etter sysselsetting):

Primærnæring (landbruk, skogbruk, fiske, fiskeoppdrett)  16%

Sekundærnæring (vareproduksjon, industri)                    30%

Tjenesteytende næringer:

     Offentlig                      25 %

     Privat                          29 %                                    54%

 

Sett i forhold til fylket og landsgjennomsnitt, er primær- og sekundærnæring relativt stor i Hemne, og tjenesteytende næringer relativt liten. En må derfor forvente en gradvis endring i dette.

 

I løpet av det siste tiåret har samlet sysselsetting gått opp med 5%. Arbeidsledigheten er for tiden høy, og den har de siste årene ligget høyt i forhold til gjennomsnitt for fylket.

 

Utdanningsnivået på beboerne i Hemne er relativt lavt sammenliknet med andre kommuner. Dette kan ha sammenheng med næringsstrukturen, med mange ansatte i industri og primærnæring. For å få videre utvikling i lokalt næringsliv er det viktig med et høyere utdanningsnivå. Godt utdannet ungdom som blir i bygda er et stort ønske.

 

De siste tiårene har det skjedd en vridning på bedriftsstørrelsen i kommunen, i fra relativt få og store bedrifter til flere og mindre. I alt er det avviklet 68 bedrifter det siste 10-året hvor gjennomsnitt ansatte har vært 3,85, mens det har vært etablert 134 med gjennomsnittlig 2,9 ansatte. Dette er antakelig en trend som vil fortsette. Nye etableringer har stort sett skjedd innen offentlig og privat tjenesteyting.

 

Utviklingen på Tjeldbergodden har fortsatt stor betydning for både næringsliv og bosetting i Hemne. Dette gjelder både ansatte direkte på anleggene og i servicefunksjoner. En videre utvikling på området vil få store positive utslag både direkte og indirekte.